EUROBESITY

Charter “Eurobesity”

Inleiding

Eurobesity is een multidisciplinair netwerk voor de behandeling van overgewicht. Het bestaat uit een team van medici en paramedici die hun competentie coördineren om de uitwerking, behandeling en het behoud van het bereikte gewichtsverlies op lange termijn te optimaliseren.
Eurobesity is opgebouwd rond een charter met de volgende kenmerken:

Respect voor de patiënt

Eurobesity wil er een eer in stellen om onder zijn leden de kwaliteit van het onthaal van de patiënt te garanderen. Te veel patiënten kunnen niet rekenen op een luisterend oor en worden zelfs minachtend of spottend beoordeeld en komen de spreekkamer weer uit met het traditionele “u moet het gewoon willen”. Wij zijn er ons bewust van hoe moeilijk het voor een patiënt met overgewicht is om bij een arts aan te kloppen, en erger nog een ziekenhuis binnen te stappen om over zijn probleem te praten, inlichtingen in te winnen of hulp te vragen. In het netwerk van Eurobesity wordt er voorrang gegeven aan een warm luisterend oor voor de patiënt. Toegankelijke informatie en een verhoogde beschikbaarheid staan eveneens op ons programma om de patiënt meteen op zijn gemak te stellen en zo zijn begeleiding en medewerking aan de behandeling te bevorderen.

Multidisciplinaire aanpak:

Obesitas is een multifactorieel gezondheidsprobleem. Het is dus logisch dat wij ons wijden aan de verschillende aspecten in plaats van ons te beperken tot één enkel facet. Een geïsoleerd dieet of een chirurgische ingreep om te vermageren heeft weinig kans op slagen op lange termijn als ze niet gepaard gaan met een follow-up van het dieet en psychologische begeleiding.
Eurobesity wil in de eerste plaats de ideale behandeling bepalen voor elke patiënt ongeacht de omvang van zijn overgewicht. Om die reden stelt een eerste oriëntatie de toekomstige patiënt in staat om toegang te hebben tot het netwerk van Eurobesity via de juiste deur. Zo zal een diabetespatiënt eerst onderzocht worden door een endocrinoloog om zijn aandoening te behandelen. Vervolgens wordt hij doorverwezen naar een diëtist of chirurg.
Een patiënt met niet recente morbide obesitas die recidiverend is na elke goed begeleide medische behandeling zal bij voorkeur chirurgisch begeleid worden. Deze werkwijze stelt de patiënt in staat om snel de kortste weg te vinden naar zijn genezing en voorkomt een hele reeks van overbodige en dure onderzoeken en consulten.

Voorlichting van de patiënt

Begrijpelijke, neutrale en volledige informatie voor iedereen is één van de hoofddoelstellingen van het netwerk van Eurobesity. Het succes van een behandeling van overgewicht is afhankelijk van de nauwe samenwerking tussen de patiënt en het medische team. Daarom moet de patiënt perfect op de hoogte zijn van de verschillende onderdelen van zijn aangepast programma om in te stemmen met een behandeling. Er wordt heel veel moeite gedaan om informatiedagen te organiseren voor alle belangstellenden. Het is de bedoeling dat wij de bezwaren en terughoudendheid om binnen te stappen bij een arts wegnemen. Iedereen krijgt een eenvoudige en toegankelijke uiteenzetting om objectief alle mogelijke vragen te beantwoorden.
Er wordt gestreefd naar een interactief gesprek tussen het medische team en de toekomstige patiënt om alle barrières tussen de medische wereld en de patiënt weg te nemen. De sprekers vertellen over hun ervaringen met vermageren. Zij benadrukken vooral de praktische kant van elke behandeling, de dagelijkse problemen en handige trucjes om het vol te houden.

Interactieve uitwisseling van medische gegevens

Elke patiënt die begeleid wordt door het netwerk van Eurobesity krijgt een follow-up boekje waarin alle persoonlijke medische gegevens verzameld worden. Dit boekje blijft in het bezit van de patiënt en dient om de evolutie van de resultaten in de loop der tijd te volgen. De computerversie van dit boekje is toegankelijk via een beveiligd internetsysteem voor iedereen van Eurobesity die de patiënt begeleidt. Dankzij dit systeem wordt de transparantie van de medische gegevens gegarandeerd tegenover de patiënt en vermijdt men aanvullende onderzoeken en overbodige consulten.

Meervoudige toegang tot de verschillende structuren van Eurobesity

Eurobesity richt zich tot iedereen met overgewicht, ongeacht de omvang of de gevolgen voor zijn gezondheid. Het is van groot belang dat wij zowel een perfect gezonde patiënt helpen die de hoop heeft opgegeven om de paar kilo’s kwijt te raken die hem storen als een patiënt met morbide obesitas, diabetes, astma bij wie een chirurgische oplossing noodzakelijk lijkt. Geen enkele klacht wordt geminimaliseerd en moet in aanmerking genomen worden door de meest geschikte arts van Eurobesity. Om overbodige consulten te vermijden, wordt er een oriëntatie aan de patiënt voorgesteld door middel van een vragenlijst op de website van Eurobesity. De behaalde score na het beantwoorden van deze vragen stelt de patiënt in staat om te kiezen voor een voedingsarts, endocrinoloog of chirurg. Het ligt voor de hand dat deze vragenlijst ter informatie is en niet bedoeld is om een selectie toe te passen.

Samenhang van de behandelingen en coördinatie van de verschillende behandelingsactoren

De leden van Eurobesity hebben tot hoofddoel tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke behandelingslijn. Deze samenhang kan slechts bereikt worden door veelvuldig en herhaaldelijk samen te komen om de verschillende therapeutische strategieën te bespreken, coördineren en optimaliseren. De begeleiding van Eurobesity spitst zich toe op een totaalbehandeling die de goedkeuring gekregen heeft van alle betrokken personen van Eurobesity. De richtlijnen van dit plan moeten nauwgezet nageleefd worden.

Uitgebreid therapeutisch panel

Eurobesity wil iedereen een totaalbehandeling kunnen aanbieden, van voedingsbegeleiding en bariatrische chirurgie tot psychologische hulp en endocrinologische screening. De patiënten kunnen ook een beroep doen op esthetische, plastische en reconstructieve chirurgie. Het is de bedoeling dat we geen enkel aspect van de behandeling van overgewicht negeren of minimaliseren.

Rol van elke arts binnen Eurobesity

Als multidisciplinair netwerk bestaat Eurobesity uit voedingsartsen, diëtisten, gastro-enterologen, endocrinologen, obesitaschirurgen, psychologen, esthetisch en plastisch chirurgen. De huisartsen krijgen een voorrangspositie. Door hun algemene kennis van en nauwe betrokkenheid bij de patiënt vormen huisartsen de essentiële basis van het netwerk van Eurobesity.
Hun rol is veelvoudig:

  • Door hun kennis van het terrein kunnen zij de patiënt informeren om zijn begeleiding doeltreffend en snel te oriënteren
  • Zij leiden de communicatie rond een voorgestelde behandeling met de familiale en professionele betrokkenen van de patiënt
  • Zij zijn de bevoorrechte gesprekspartner om de resultaten van een behandeling te controleren en te behouden op lange termijn

 

News
Geen nieuws